Miljöbedömning/miljöklassning

Miljöbedömning av byggvaror

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Kemikalieinspektionen bedömer idag att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel.


Vad gör Sto Scandinavia för att utvecklingen ska gå i rätt riktning?

  • Genom att kontrollera att den information vi får från våra leverantörer har vi bra kännedom om våra produkters innehåll.
  • Genom att göra kemikaliebedömningar av kemiska produkter och ersätta farliga kemikalier/produkter mot mer miljöanpassade alternativ väljer vi bort produkter som inte motsvarar våra och våra kunders krav, i den mån det är tekniskt och ekonomiskt möjligt.

System för miljöbedömning
På marknaden finns tre stora system för miljöbedömning av byggvaror; BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. I dessa system finns många av våra produkter med.


För att förenkla informationen har vi här samlat ett urval av våra vanligaste produkter och var de finns registrerade. Filerna nedan uppdateras löpande, men vi reserverar oss för nytillkomna ändringar i respektive miljöbedömningssystem. För mer information, kontakta oss gärna.logotypebasta

BASTA

I BASTA är det vi själva som materialleverantör som deklarerar att de produkter som finns registrerade i databasen uppfyller BASTAs egenskapskriterier. Systemet har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn och syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. Ämnen med specificerade egenskaper tillåts inte i halter överstigande angivna haltgränser i varor som registreras i BASTA-systemets databas.

Kraven ligger helt i linje med bland annat Kemikalieinspektionens regler, nationella miljömål och europeisk kemikalielagstiftning REACH.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen

Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman och tagit fram en standard för miljöbedömning av varor. Tillsammans ställer de krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu för framtida generationer.

Sunda Hus Miljödata

Ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen.

Vid frågor kontakta:

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68