REACH

REACH Verordnung

Värna om hälsa och säkerhet

EU:s kemikalielagstiftning REACH innebär att varje tillverkare av ett ämne inom EU måste registrera ämnet hos den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Varje importör till EU av ett ämne måste registrera ämnet, det gäller också om ämnet ingår i en blandning. Registreringen löper från 2009 till 2018. Vid registreringen ska data tas fram om ämnets egenskaper och riskerna bedömas.


Vad gör Sto SE & Co. KGaA?

Alla ämnen som behövs för tillverkning av våra produkter är eller kommer att registreras i enlighet med REACH i tid. Registreringen är eller kommer att ske antingen genom Sto SE & Co. KGaA eller våra leverantörer. Nedströmsanvändare behöver kommunicera sina användningar av kemiska ämnen till sina leverantörer för att säkerställa att dessa användningar täcks i registreringsdossiern. För detta ändamål har flera branschorganisationer (t.ex. CEPE, FEICA) sammanställt användningar i en tabell baserad på standardformat ”Use Descriptor System” framtagen av den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). På detta sätt har vi kommunicerat alla användningar som beskrivs i våra tekniska datablad.


Var finner du nödvändig information?

Vi tillhandahåller information om vad du behöver beakta vid bearbetning och bortskaffande av våra produkter. Denna information kan läsas i våra säkerhetsdatablad. För farliga ämnen komplettar vi med föreskrivna exponeringsscenarier.


Vad ska du göra?

För din egen säkerhet bör du tala om för oss om du använder våra produkter för andra ändamål. Vi kommer att granska detta och informera dig om våra resultat.

Vid frågor kontakta:

Karin Bromö

Karin Bromö

Miljö- och hållbarhetsansvarig

Tel: 013-37 71 44
Mobil: 072-237 50 68

Hemsida ECHA

REACH ECHA

Läs mer på hemsidan för European Chemichals Agency.