Användarvillkor

Detta är Sto Scandinavia AB:s hemsida med dokumentation avsedd för den svenska marknaden.

Användande av denna webbplats och tillhörande underwebbplatser (nedan tillsammans ”Webbplatsen”) sker enligt de villkor som anges nedan (”Villkoren”). Genom att öppna och tillgodogöra dig information från Webbplatsen godkänner och anses du ha accepterat Villkoren i dess helhet. Du bör därför läsa Villkoren nedan.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter till texter, bilder, foton, grafik, ljudfiler, figurmärken, varumärken, kännetecken och annat på Webbplatsen visat material tillkommer Sto. Alla rättigheter förbehålles och inget material får utan Sto Scandinavia AB:s i förväg lämnade skriftliga medgivande användas för yrkesmässigt eller kommersiellt bruk.

Webbplatsens innehåll, funktionalitet och tillgänglighet

Sto förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ta bort eller lägga till information och annat material på Webbplatsen. Tanken är att Webbplatsen ska vara tillgänglig dygnet runt. Tillfälliga störningar och driftsavbrott kan emellertid förekomma. Tidvis kan även vissa funktioner vara otillgängliga.

Personuppgifter

Om du beställer information eller andra trycksaker (t.ex. broschyrer) eller anmäler dig till en utbildning online på Webbplatsen behöver vi uppgifter om dig. Genom insändandet av sådana uppgifter till Sto har du lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna för de särskilda ändamål som anges nedan.

Sto behandlar personuppgifter för fullgörande av den eller de tjänster som du särskilt bett om då du lämnat dina personuppgifter, t.ex. för att skriftligt material ska kunna sändas dig eller för administration och fakturering i samband med att du anmält dig till en av våra utbildningar. Om det är nödvändigt för den aktuella tjänstens fullgörande lämnas personuppgifterna även till eventuella samarbetspartners.

Personuppgifterna kan också komma att behandlas för fullgörandet av skyldighet enligt lag eller annan författning samt för marknadsföringsändamål.

Du kan när du vill ändra lämnade uppgifter eller återta ett lämnat samtycke varefter dina personuppgifter inte längre kommer att behandlas. Enligt personuppgiftslagen har du också rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Sto. Om du vill ha sådan information ska du sända en skriftligt undertecknad begäran till Sto på följande adress; Sto Scandinavia AB, Box 1041, SE 581 10 Linköping.

Utbildningar

Sto förbehåller sig rätten att ställa in ett utbildningstillfälle. Om en utbildning ställs in återbetalas ev. anmälningsavgift så snart det kan ske. Någon ytterligare ersättning utgår emellertid inte.

Ansvarsfriskrivning

Sto underhåller och ändrar Webbplatsen med stor noggrannhet. Sto lämnar dock ingen garanti eller annan utfästelse för riktigheten eller fullständigheten av på Webbplatsen lämnad information. Allt skriftligt material som finns tillgängligt på eller kan nås via Webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. Sto kan således inte hållas ansvarig för skada eller förlust av vad slag det vara må som är, eller skulle kunna vara, en följd av information som lämnats på Webbplatsen.

Sto lämnar inte heller någon garanti eller annan utfästelse för att servern som gör Webbplatsen tillgänglig är virusfri eller fri från andra komponenter som kan infektera eller på annat sätt orsaka skada på din datorutrustning eller annan egendom, när du går in på, surfar på, laddar ner från eller på annat sätt använder Webbplatsen.

Webbplatsen kan t.ex. i underlättande syfte innehålla länkar till andra Webbplatser på Internet som ägs och kontrolleras av tredje man. Sto ber dig notera att sådana webbplatser inte står under Sto:s kontroll och att Sto därför inte i något avseende kan ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser.

Sto ansvarar inte för indirekt skada såsom exempelvis förlust eller utebliven vinst. Skada som uppkommit i andra fall ersätts inte av Sto om Sto varit normalt aktsamt.

Det som anges i denna klausul gäller endast så länge annat inte följer av för Sto tvingande och tillämplig lagstiftning.

Gällande lag

För tolkning och tillämpning av Villkoren gäller svensk lag med undantag för dess principer om lagval. Eventuella tvister avseende tolkning eller tillämpning av Villkoren ska i första instans avgöras av Linköpings tingsrätt.

Synpunkter och frågor

Vi tar gärna emot dina synpunkter på Webbplatsen i syfte att förbättra den.