Leveransvillkor

ABM 07 är det grundläggande avtalsförhållandet mellan köpande kund och Sto Scandinavia AB

Kunden ansvarar genom egenkontroll att levererad vara är den som beställts och att kulören stämmer överens med beställningen. Vid beställning av material där det tidigare av oss levererats ett uppstruket eller putsat kulörprov som godkänts skall del av prov vara oss tillhanda innan kulörbrytning sker. Eventuell reklamation skall göras skriftligen utan dröjsmål från kundens sida. Eventuella kostnader för stillestånd, extra arbeten osv godtas inte. Kulören skall godkännas innan ställning och täckning monteras ned.

Om kulöravvikelsen är så liten att det först kan avgöras efter uppstrykning på fasad så godtas ingen reklamation om den behandlade ytan överstiger 100 m2. Fakturor för utfört arbete vid reklamation av struktur eller kulör godtas ej.

För eventuellt arbete rörande reklamation skall vår kund ha möjlighet att inkomma med pris, detta kommer sedan att vägas mot Wikells sektionsfakta (enhet och tid) med självkostnadspris som bas. Åtgärd vid reklamation ska skriftligen beställas av Sto med uppgjort pris för arbetet.

Åtgångstal
De angivna åtgångstalen är teoretiska. Underlaget förutsätts vara jämnt och utan stora avvikelser. Åtgångstalen för produkterna förutsätter ett omsorgsfullt utförande enligt våra arbetsanvisningar. De verkliga åtgångsmängderna kan variera från fall till fall. Åtgångstalen kan således inte betraktas som absoluta tal utan som riktvärden.

Giltighet
Offerter gäller i en månad from offertdatum enl ABM 07. I övrigt gäller vår vid leveranstillfället gällande prislista. Indexreglering efter accept sker enligt E 84 litt 2052 med offertens datum som basmånad.

Leveransvillkor
Priser för frakt debiteras enligt gällande leveransprislista som återfinns på Sto Scandinavia AB hemsida. Vid köp från oss gäller, om inget annat avtalats, DAP (Delivered At Place) med av oss vald speditör.

Leverans sker vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00 enligt bekräftat leveransdatum, om inget annat har överenskommits.

Pallar
Byggbranschens retursystem för byggpall tillämpas och priser för pallar regleras därigenom. Inga returer av pallar tas emot av Sto Scandinavia AB.

Returer
Sto Scandinavia förbehåller sig rätten att neka återköp av returnerad vara om varan inte är i väsentligt oförändrat skick. Skadat gods, färgsatta produkter, material i storsäck samt kundspecifika beställningsvaror tas inte i retur. Vid retur av gods måste en följesedel eller faktura uppvisas av kund, daterad senast två månader bakåt från aktuellt datum. Returnerat gods återköps till fakturerat pris minus 30% i returavdrag om inget annat har avtalats.

Returnerat gods ska vara oskadat och märkt med ett av Sto Scandinavia angivet referensnummer för retur. Sto Scandinavia AB kan ombesörja arrangemang och bokning av transport för retur, men returtransport sker på kundens ansvar och kostnad.

Tillägg för bruten förpackning
Vid beställningar i mängder mindre än hel förpackning tillkommer en kostnad för merarbete på 250:- per bruten förpackning. Tillägget är inte beroende på hur stor andel av en förpackning som beställs.

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8% + gällande referensränta. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Beställaren ska vid anmodan lämna godtagbar säkerhet. För näringsidkare utgår vid sen betalning förseningsersättning om f.n. 450 kr enligt lag (1981:739).

Färgtonstillägg
Bryttillägg tillkommer på infärgade produkter. Dessa färgtoner är särskilt markerade i StoColor Systems färgkartor.

Observera
Samtliga färgkartor är framställda genom tryckning. Mindre avvikelser från originalfärgen uppstår pga tryckteknik och materialskillnader. Vid tilläggsbeställning av färg, ange alltid den sista leveransens färgtonsnummer. Underlagets sugförmåga och struktur liksom ljusförhållande, omgivning och råvaror påverkar färgnyanserna.

REPA - Registret för producentansvar
Sto Scandinavia AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Metall och plastburkar ska lämnas till åter-vinning. För att få lämna burkar till återvinning krävs att de är s.k. dropptorra, penselrena eller spackelrena.

Förpackningar som är märkta med dödskalle T+, T eller riskfras 50/53 kan inte lämnas för åter-vinning hos REPA utan måste tas om hand som farligt avfall.

För mer information om t.ex. närmaste mottagningspunkt, se http://www.repa.se