Köp- och leveransvillkor

1. Grundläggande avtalsförhållande
ABM 07 är det grundläggande avtalsförhållandet mellan köpande kund och Sto Scandinavia AB. Kunden ansvarar genom egenkontroll att levererad vara är den som beställts och att kulören stämmer överens med beställningen. Vid beställning av material där det tidigare av oss levererats ett uppstruket eller putsat kulörprov som godkänts skall del av prov vara oss tillhanda innan kulörbrytning sker. Eventuell reklamation skall göras skriftligen utan dröjsmål från kundens sida. Eventuella kostnader för stillestånd, extra arbeten osv godtas inte. Kulören skall godkännas innan ställning och täckning monteras ned.

Om kulöravvikelsen är så liten att det först kan avgöras efter uppstrykning på fasad så godtas ingen reklamation om den behandlade ytan överstiger 100 m2. Fakturor för utfört arbete vid reklamation av struktur eller kulör godtas ej.

För eventuellt arbete rörande reklamation skall vår kund ha möjlighet att ange kostnaden för reklamationen, detta kommer sedan att vägas mot Wikells sektionsfakta (enhet och tid) med självkostnadspris som bas. Åtgärd vid reklamation ska skriftligen beställas av Sto med uppgjort pris för arbetet.

2. Åtgångstal
De angivna åtgångstalen är teoretiska. Underlaget förutsätts vara jämnt och utan stora avvikelser. Åtgångstalen för produkterna förutsätter ett omsorgsfullt utförande enligt våra arbetsanvisningar. De verkliga åtgångsmängderna kan variera från fall till fall. Åtgångstalen kan således inte betraktas som absoluta tal utan som riktvärden.

3. Giltighet
Offerter gäller i en månad from offertdatum enl ABM 07. I övrigt gäller vår vid leveranstillfället gällande prislista. Indexreglering efter accept sker enligt E 84 litt 2052 med offertens datum som basmånad.

4. Leveransvillkor
Vid köp från oss gäller, om inget annat avtalats, DAP (Delivered At Place), med av oss vald speditör till angiven adress inom Sverige. Leverans sker vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00, om inget annat har avtalats, enligt bekräftat leveransdatum i ordererkännande.

4.1 Leveranspriser
Leveranspriser debiteras enligt gällande leveransprislista som återfinns på Sto Scandinavia AB hemsida.

4.2 Pallar
Byggbranschens retursystem för byggpall tillämpas och priser för pallar regleras därigenom. Inga returer av pallar tas emot av Sto Scandinavia AB.

4.3 Tilläggstjänster
Tilläggstjänster som tidslossning, kranlossning och fyllning av maskiner debiteras enligt gällande leveransprislista.

4.4 Expressleveranser och budning
Leveranser som frångår de ordinarie leveranserna från centrallager är att betrakta som expressleveranser och budningar, vilka debiteras enligt faktisk kostnad. Expressleveranser och budningar sker på begäran av kunden, vilket även inkluderar leveranser från StoCenter till angiven adress.

4.5 Returer
Sto Scandinavia förbehåller sig rätten att neka återköp av returnerad vara om varan inte är i väsentligt oförändrat skick. Skadat gods, färgsatta produkter, material i storsäck samt kundspecifika beställningsvaror tas inte i retur.

Vid retur av gods måste en följesedel eller faktura uppvisas av kund, daterad senast två månader bakåt från aktuellt datum. Returnerat gods återköps till fakturerat pris minus 30 % i returavdrag om inget annat har avtalats.

Returnerat gods ska vara oskadat och märkt med ett av Sto Scandinavia angivet referensnummer för retur. Sto Scandinavia AB kan ombesörja administration och bokning av transport för retur. Returtransport sker på kundens ansvar och kostnad, där fraktkostnaden för returnerat gods debiteras enligt faktisk kostnad för returen.

4.6 Lagring
Vid lagring av kundspecifika beställningsvaror, varor som är producerade eller beställda för avrop på kundens begäran, debiteras en lagringskostnad om 100 SEK per pall och påbörjad vecka. Starttid för debitering av påbörjad vecka beräknas från det datum som planeras som sista leveransdatum eller enligt annan överenskommelse. Datum för start av debitering meddelas av Sto Scandinavia AB.

5. Tillägg för bruten förpackning
Vid beställningar i mängder mindre än hel förpackning tillkommer en kostnad för 300 SEK per bruten förpackning. Tillägget är inte beroende på hur stor andel av en förpackning som beställs.

6. Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8% + gällande referensränta. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Beställaren ska vid anmodan lämna godtagbar säkerhet. För näringsidkare utgår vid sen betalning förseningsersättning om f.n. 450 kr enligt lag (1981:739).

7. Färgkartor och färgtonstillägg
Färgtonstillägg tillkommer på infärgade produkter enligt gällande prislista. Dessa färgtoner är särskilt markerade i StoColor Systems färgkartor.

Samtliga färgkartor är framställda genom tryckning. Mindre avvikelser från originalfärgen uppstår pga tryckteknik och materialskillnader. Vid tilläggsbeställning av färg, ange alltid den sista leveransens färgtonsnummer. Underlagets sugförmåga och struktur liksom ljusförhållande, omgivning och råvaror påverkar färgnyanserna.

8. REPA - Registret för producentansvar
Sto Scandinavia AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Metall och plastburkar ska lämnas till återvinning. För att få lämna burkar till återvinning krävs att de är s.k. dropptorra, penselrena eller spackelrena. Förpackningar som är märkta med dödskalle T+, T eller riskfras 50/53 kan inte lämnas för åter-vinning hos REPA utan måste tas om hand som farligt avfall.

För mer information om t.ex. närmaste mottagningspunkt, se http://www.repa.se