Välj ditt språk

Certifiering av byggnader

Miljöklassning av byggnader

God bebyggd miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Miljöcertifiering av byggnader är på frammarsch. Avsikten är liksom miljökvalitetsmålet att främja hållbar utveckling.

Vi har många produkter som fungerar utmärkt att använda i byggnader som ska certifieras enligt t.ex. BREEAM eller Miljöbyggnad.

Utfasning av farliga ämnen
Alla våra produkter som är registrerade i BASTA uppfyller Miljöbyggnad GULD i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0* Indikator 14 ”Utfasning av farliga ämnen”.

Produkter i BETA-registret uppfyller GULD i Miljöbyggnad 2.2 och SILVER i Miljöbyggnad 3.0 Indikator 14 ”Utfasning av farliga ämnen”.

BASTA- och BETA-registrerade produkter uppfyller även kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen enligt Mat07 i BREEAM-SE 2017.

*) Emissionskravet i Miljöbyggnad GULD omfattas inte i BASTA-systemet.

Loggbok
Vi har publika byggvarudeklarationer (BVD:er) på de flesta och miljövarudeklarationer (EPD:er) på många av våra produkter. Dessa finns tillgängliga på vår hemsida. Vi registrerar våra produkter i miljöbedömningssystemen så att våra kunder kan lägga till dem i sina loggböcker.

Emissioner
Emissionsmätningar har gjorts på flera av våra produkter för inomhusanvändning för att säkerställa att nivåerna inte överstiger de gränsvärden som satts för certifiering enligt BREEAM-SE eller Miljöbyggnad.

Övriga indikatorer
Våra produkter kan bidra till att uppfylla även andra kriterier! Vi har till exempel produkter som tillser en god inomhusmiljö, produkter som minskar energiförbrukningen i byggnaden, och produkter som förlänger underhållsintervallerna för byggnaden.

Miljöbyggnad och BREEAM-SE är de miljöcertifieringar som är vanligast i Sverige. För mer information om dessa, och om andra miljöcertifieringar, hänvisar vi er till Sweden Green Building Council.

RIGHT OFFCANVAS AREA