Välj ditt språk

Certifiering av byggnader

Miljöklassning av byggnader

God bebyggd miljö är ett av Sveriges miljökvalitetsmål. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Miljöcertifiering (miljöklassning) av byggnader är på frammarsch. Avsikten är liksom miljökvalitetsmålet att främja hållbar utveckling.

BREEM, LEED, Miljöbyggnad och EU-GreenBuilding är exempel på miljöcertifieringssystem på den svenska marknaden.

Vad gör vi som materialleverantör? När en byggnad ska certifieras bistår vi med dokumentation som styrker att den tänkta produkten uppfyller de krav som certifieringssystemet kräver. Det kan vara t ex krav på produktens innehåll.

  • LEED - The LEED™ Green Building Rating System har utvecklats och administrerats av U.S. Green Building Council och är det mest kända bedömningssystemet.
  • BREEAM - BRE Environmental Assessment Method från Storbritannien är det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer.
  • Miljöbyggnad - Systemet är byggt för svenska förhållanden som ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att klassa byggnader utan att ge avkall på kvalitén. Systemet går att använda för både nya och befintliga byggnader oavsett storlek.
  • Green Building - Green Building riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändning i sina byggnader. Kravet är att byggnaden använder 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

RIGHT OFFCANVAS AREA