Välj ditt språk

Produktbedömning

Miljöbedömning av byggvaror

På marknaden finns tre stora system för miljöbedömning av byggvaror; BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. I dessa system finns många av våra produkter med. För att förenkla informationen har vi samlat ett urval av våra vanligaste produkter och var de finns registrerade. Filerna uppdateras löpande, men vi reserverar oss för nytillkomna ändringar i respektive miljöbedömningssystem.

Produkter i BASTA-registret uppfyller Miljöbyggnad GULD i Miljöbyggnad 2.2 och 3.0* Indikator 14 ”Utfasning av farliga ämnen”.

Produkter i BETA-registret uppfyller GULD i Miljöbyggnad 2.2 och SILVER i Miljöbyggnad 3.0 Indikator 14 ”Utfasning av farliga ämnen”.

*) Emissionskravet i Miljöbyggnad GULD omfattas inte i BASTA-systemet

BASTA- och BETA-registrerade produkter uppfyller kraven rörande högsta tillåtna koncentration av utfasningsämnen enligt Mat07 i BREEAM-SE 2017.

I miljöbedömningslistorna anges även ifall det finns en byggvarudeklaration BVD2015 för produkten. En BVD som deklarerar produktens kemiska innehåll bidrar till att uppfylla Indikator 13 (Loggbok med byggvaror) i Miljöbyggnad och kriterierna i Mat07 i BREEAM-SE 2017.

 • BASTA

  basta

  I BASTA är det vi själva som materialleverantör som deklarerar att de produkter som finns registrerade i databasen uppfyller BASTAs egenskapskriterier. Systemet har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn och syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. Ämnen med specificerade egenskaper tillåts inte i halter överstigande angivna haltgränser i varor som registreras i BASTA-systemets databas.

  Kraven ligger helt i linje med bland annat Kemikalieinspektionens regler, nationella miljömål och europeisk kemikalielagstiftning REACH.

 • Byggvarubedömningen

  byggvarubedomningen

  Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman och tagit fram en standard för miljöbedömning av varor. Tillsammans ställer de krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu för framtida generationer.

 • Sunda Hus Miljödata

  sundahus

  Ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen.

Värna om hälsa och säkerhet


EU:s kemikalielagstiftning REACH innebär att varje tillverkare av ett ämne inom EU måste registrera ämnet hos den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Varje importör till EU av ett ämne måste registrera ämnet, det gäller också om ämnet ingår i en blandning. Registreringen löper från 2009 till 2018. Vid registreringen ska data tas fram om ämnets egenskaper och riskerna bedömas.

Alla ämnen som behövs för tillverkning av våra produkter är eller kommer att registreras i enlighet med REACH i tid. Registreringen är eller kommer att ske antingen genom Sto SE & Co. KGaA eller våra leverantörer. Nedströmsanvändare behöver kommunicera sina användningar av kemiska ämnen till sina leverantörer för att säkerställa att dessa användningar täcks i registreringsdossiern. För detta ändamål har flera branschorganisationer (t.ex. CEPE, FEICA) sammanställt användningar i en tabell baserad på standardformat "Use Descriptor System" framtagen av ECHA. På detta sätt har vi kommunicerat alla användningar som beskrivs i våra tekniska datablad.

Vi tillhandahåller information om vad du behöver beakta vid bearbetning och bortskaffande av våra produkter. Denna information finns i våra säkerhetsdatablad. För farliga ämnen kompletterar vi med föreskrivna exponeringsscenarier.

För din egen säkerhet bör du tala om för oss när du använder våra produkter för andra ändamål. Vi kommer att granska detta och informera dig om våra resultat.
RIGHT OFFCANVAS AREA