Välj ditt språk

Produktbedömning

Miljöbedömning av byggvaror

På marknaden finns tre stora system för miljöbedömning av byggprodukter; BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Många av våra produkter finns registrerade i dessa system, och vi registrerar även produkter i Svanens Husproduktportal. För att förenkla tillgången till informationen har vi sammanställt en lista med alla våra miljöbedömda produkter. Listorna uppdateras löpande, men vi reserverar oss för nytillkomna ändringar i respektive miljöbedömningssystem.

Nedan finns korta förklaringar på vad de olika bedömningarna i listan innebär. För en mer omfattande förklaring på bedömningskriterierna hänvisar vi er till respektive miljöbedömningssystems hemsida.

 • BASTA/BETA

  basta

  I BASTA är det vi själva som materialleverantör som deklarerar att de produkter som finns registrerade i databasen uppfyller BASTAs egenskapskriterier. Systemet har utvecklats i samverkan med aktörer inom hela byggsektorn och syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror. Ämnen med specificerade egenskaper tillåts inte i halter överstigande angivna haltgränser i varor som registreras i BASTA-systemets databas.

  Kraven ligger helt i linje med bland annat Kemikalieinspektionens regler, nationella miljömål och europeisk kemikalielagstiftning REACH.

  Krav ställs på förekomsten av utfasnings- och riskminskningsämnen, ämnen som är allergiframkallande, akut- eller kroniskt toxiska eller miljöfarliga.

  BASTA Produkten klarar systemets högst ställda krav på kemiskt innehåll som begränsar både utfasnings- och riskminskningsämnen
  BETA Produkten klarar systemets baskrav på kemiskt innehåll som begränsar utfasningsämnen.
  BETA till BASTA Produkten klarar BETA-kraven vid leverans, och BASTA-kraven i härdat tillstånd.

 • Byggvarubedömningen

  byggvarubedomningen

  Sveriges största fastighetsägare och byggherrar har gått samman och tagit fram en standard för miljöbedömning av varor. Tillsammans ställer de krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu för framtida generationer.

  En bedömning består av två delar – bedömning av kemiskt innehåll och bedömning av utvalda livscykelkriterier. I varje del bedöms flera ingående kriterier enligt nivåerna Rekommenderas, Accepteras och Undviks, som viktas samman till en totalbedömning.

  Rekommenderas Alla innehållskriterier och 50% av de relevanta livscykelkriterierna är bedömda som Rekommenderas. Inget livscykelkriterium är bedömt Undviks.

  Accepteras Inget kriterium är bedömt som Undviks, men för Rekommenderas krävs ifyllt Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter.

  Undviks Ett eller flera kriterier är bedömda som Undviks. Då Sto:s produkter får bedömningen Undviks beror det oftast på att de innehåller ämnen som är klassade som miljöfarliga eller allergiframkallande. Om de fått Undviks på livscykeldelen beror det nästan uteslutande på att vi inte gjort emissionsmätningar på produkten.

 • Sunda Hus Miljödata

  sundahus

  Ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Bedömningen av en produkt baseras på leverantörens dokumentation av produkten tillsammans med reglerna i Kemikalieinspektionens Författningssamling, KIFS, Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO samt databaserna N- och H-Class. Som referens för information om kemiska ämnen används Prevents databas Kemiska Ämnen.

  A Produkten ger minimal hälso- eller miljöpåverkan, låga emissioner, och minimal belastning på naturresurser. Sto:s icke-kemiska produkter som inte innehåller polymerer, eller kemiska produkter med stor andel mineraliskt innehåll får ibland A.

  B Produkten kvalificerar sig inte för A men matchar heller inte kriterierna för C.

  C+ Produkten innehåller polymerer som vid tillverkningen riskerar utsätta människa och miljö för särskilt farliga ämnen.

  C- Produkten riskerar leda till exponering för ämnen med giftiga egenskaper eller har höga emissioner. De av Sto:s produkter som fått C- innehåller oftast ämnen som är allergiframkallande eller som har skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer (H317 eller H412).

  D Dokumentationen är för bristfällig för att en bedömning ska kunna göras.

 • Svanens Husproduktportal

  svanenshusproduktportal

  Listed Produkten är godkänd att användas i Svanenmärkta byggprojekt

  Omfattas ej Produkten omfattas inte av Svanens krav på registrering i Husproduktportalen och är godkänd att användas i Svanenmärkta byggprojekt. (Produkten kan omfattas av andra krav, t.ex. krav på loggbok).

  Listed with remarks Produkten är godkänd att användas i Svanenmärkta byggprojekt med vissa villkor.

  Uppfyller ej Produkten är inte godkänd att användas i Svanenmärkta byggprojekt

  Att en produkt är listad i Svanens Husproduktportal innebär inte att den är Svanenmärkt!

Värna om hälsa och säkerhet


EU:s kemikalielagstiftning REACH innebär att varje tillverkare av ett ämne inom EU måste registrera ämnet hos den Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Varje importör till EU av ett ämne måste registrera ämnet, det gäller också om ämnet ingår i en blandning. Registreringen löper från 2009 till 2018. Vid registreringen ska data tas fram om ämnets egenskaper och riskerna bedömas.

Alla ämnen som behövs för tillverkning av våra produkter är eller kommer att registreras i enlighet med REACH i tid. Registreringen är eller kommer att ske antingen genom Sto SE & Co. KGaA eller våra leverantörer. Nedströmsanvändare behöver kommunicera sina användningar av kemiska ämnen till sina leverantörer för att säkerställa att dessa användningar täcks i registreringsdossiern. För detta ändamål har flera branschorganisationer (t.ex. CEPE, FEICA) sammanställt användningar i en tabell baserad på standardformat "Use Descriptor System" framtagen av ECHA. På detta sätt har vi kommunicerat alla användningar som beskrivs i våra tekniska datablad.

Vi tillhandahåller information om vad du behöver beakta vid bearbetning och bortskaffande av våra produkter. Denna information finns i våra säkerhetsdatablad. För farliga ämnen kompletterar vi med föreskrivna exponeringsscenarier.

För din egen säkerhet bör du tala om för oss när du använder våra produkter för andra ändamål. Vi kommer att granska detta och informera dig om våra resultat.
RIGHT OFFCANVAS AREA