Välj ditt språk

Så jobbar vi med hållbarhet

Hållbarhet kan betyda många saker. Från visioner och mål ner till konkreta vardagliga beteenden. Hos oss på Sto arbetar vi med att våra system och produkter ska hjälpa våra kunder till ett hållbart byggande. Vi arbetar också internt med stora och små aktiviteter.
 • I en alltmer komplex värld är det viktigt med en helhetssyn på hållbarhet. Vår strategi baseras på en hållbarhetskompass som tar med fler aspekter av hållbarhet: ekologi, ekonomi, socialt och välmående. Den sistnämnda handlar till exempel om bättre arbetsmiljö såväl som estetik och komfort.

  Här nedan kan du se våra mål och exempel på aktiviteter. Mer utförlig information hittar du i vår hållbarhetsrapport för 2019.

  För att uppnå vår vision har vi definierat ett antal områden och konkreta aktiviteter som vi arbetar med:

 • Minskad klimatpåverkan

  15829_polarbear_microsite

  Vi vill kontinuerligt bidra till minskade utsläpp. Vårt mål är att halvera våra CO2-utsläpp till och med 2025 (jämfört med 2017), till exempel genom ny tjänstebilsflotta. Vi arbetar tillsammans med våra största samarbetspartners inom logistik för mer hållbara transporter.

  Vi hjälper våra kunder göra rätt val med transparent och tillgänglig information så som EPD och hur våra produkter är registrerade i de vanligaste miljöbedömningssystemen. Att använda våra system och produkter ger i sig positiva effekter, som energibesparing och förlängd livslängd.

27879_rott_paraply_hand_microsite
Hållbara produkter
Vi ser på hållbarhet för våra produkter ur ett helhetsperspektiv: Innovation och funktion, mervärde, livscykelperspektiv, förnybara resurser, cirkulär ekonomi, digitala lösningar som BIM.
money_2696219_1920_pixabay_microsite
Hållbara inköp
Vi vill säkerställa intressenternas krav, och vår målsättning, i leverantörskedjan med tydliga krav. Bland annat gäller det mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö. Vi har en Supplier Code of Conduct.
hand_1592415_1920_pixabay_hand_ansikten_varld_microsite
Social hållbarhet
Förutom att följa lagar och regler vill vi skapa en attraktiv arbetsplats med motiverade, informerade och utbildade medarbetare. Vi arbetar med ett antal interna riktlinjer och styrdokument. Vi vill även ta vårt sociala ansvar utanför företagets väggar genom sponsring och samarbeten. Sto-koncernen är med i Global Compact.
destination_2386255_1920_pixabay_microsite
Transparens och kommunikation
Vår kommunikation ska lyfta fram hållbarhetsinformation på ett ärligt och öppet sätt. Miljöbedömningar, produktinnehåll, EPD och liknande information är tillgängligt på hemsidan. Hållbarhetsstrategi och mål ska finnas transparent och lättillgängligt. Hållbarhet är även en viktig aspekt i val av give-aways, kommunikationskanaler, tryckmaterial m.m.
Mer

Exempel på aktiviteter

bilar
Vi har antagit utmaningen i ”Fossilfritt Sverige” för att ta bort tjänstebilar som enbart drivs med fossila bränslen. Vi kommer enbart att leasa elbilar, laddhybrider eller biogasbilar som tjänstebilar.
dandelion_463928_1920_pixabay_microsite
Från 2015 köper vi förnybar el. Genom att använda förnybara energikällor för att skapa elektricitet undviks koldioxidutsläpp och den globala uppvärmningen minskas på sikt.
crawl_1945633_1920_pixabay_seal_underwater_microsite
Vi värnar om vår vattenmiljö genom att minimera mängden färg- och ytputsrester från verktyg och utrustning vid färgbrytning före tvätt till reningsanläggningen. Vi ställer krav på att städbolagets städkemikalier ska vara miljömärkta. Vi vill minimera mängden och användningen av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter inom verksamheten. Interna kemikalier måste godkännas före inköp.
img_6545___copy_microsite
Vi har genomfört en energikartläggning och vidtagit åtgärder för att minska vår energianvändning, öka energieffektiviteten och minska utsläppet av växthusgaser. Genom att optimera drifttider i ventilation, kontrollera och rengöra värmeväxlare för att bibehålla verkningsgrad och minimera tomgångsförluster i tryckluften minskar vi utsläppen.
Mer
hallbarhetsrapport_2019_2400_1600
Vi har tagit fram en hållbarhetsrapport för 2019. Rapporten avser Sto Scandinavia ABs hållbarhetsarbete för 2019. I rapporten kan du läsa om hur vi arbetar med miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
fti_cmyk_2400_1600
Vi är anslutna till FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen) och vi uppfyller därmed vårt producentansvar för förpackningar. Vi betalar en årlig avgift till FTI som täcker för de kostnader som uppstår när våra kunder använder insamlingssystemet.
faerdplan_bild_2400_1600
De övergripande målen i Färdplan 2045 är att utsläppen av växthusgaser ska halveras till år 2030, och till år 2045 ska bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral. Sto Scandinavia AB och över 100 andra företag, kommuner och organisationer har skrivit under färdplanen och åtagit sig att bidra till omställningen.
lfm30_officiell_logotyp_vit_2400_1600
I Malmö har flera aktörer gått samman och skapat den första lokala färdplanen för påskyndandet av omställningen till en klimatneutral bygg- och anläggningssektor och genomförandet av Agenda 2030. Sto är anslutet till LFM30.
Mer
coffee_983955_1920_pixabay_microsite
Vi fasar ut pappersmuggarna på alla våra kontor i Norden och ersätter med porslinsmuggar. Om alla våra medarbetare och kunder i snitt använder 2 muggar om dagen är det 113 520 pappersmuggar om året som slängs – nästan ett ton!
kallsortering_glasdon
Vi arbetar för att minimera uppkomsten av avfall, och genom att sortera avfallet blir det lättare att återvinna det. Källsortering finns på våra kontor.
wood_2358480_1920_pixabay_microsite
Vi ingår i Byggpall och bidrar till den cirkulära ekonomin. Byggpall är ett retursystem för den svenska byggbranschen, vilket bidrar till minskat byggavfall eftersom fler pallar återvinns i stället för att slängas.
ceiling_lighting_80706_1920_pixabay_microsite
Vi installerar LED vid nyinstallation och vid byte av uttjänta armaturer. Genom att välja energieffektiva LED-lampor så minskar vi energianvändningen för belysning.
Mer
 • Återvinning av förpackningar

  fti_cmyk_2400_1600

  Sto Scandinavia AB är anslutna till FTI (förpacknings & tidningsinsamlingen) och vi uppfyller därmed vårt producentansvar för förpackningar. Producentansvaret innebär att vi har en skyldighet att samla in och återvinna förpackningar eftersom att vi för in och säljer förpackade varor. Grundtanken är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som uppstår återvinns och används till nya produkter.


  FTI har utvecklat ett nationellt system för insamling och materåtervinning. Vi betalar en årlig avgift till FTI som täcker för de kostnader som uppstår när våra kunder använder insamlingssystemet.


  Du som kund kan få hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar av papper, plast och metall genom att anlita en avfallsentreprenör, alternativt gratis lämna uttjänta pappers-, plast- och metallförpackningar på någon av FTI:s mottagningspunkter. Vi tar därmed inte emot uttjänta tomemballage från våra kunder på våra StoCenter. Information om mottagningspunkter och anvisningar för sortering finns på FTI:s hemsida.
  www.ftiab.se

 • Återvinning av Sto-InnoDrainskivor

  Optimering och utveckling är ett ständigt arbete som pågår i våra fabriker. Ett resultat av detta är vår nya maskin som återvinner Sto-InnoDrainskivor som inte gått igenom vår kvalitetskontroll. Maskinen bryter ner isolerskivorna och blir därmed nytt material som doseras in i råmaterialet som våra isolerskivor produceras av.

  Sto-InnoDrain ingår i fasadsystemet StoTherm Vario D. Isolerskivan har flera unika egenskaper; den är dränerande, diffusionsöppen, tryckutjämnande och brandklassad. Den behandlas på ett sätt som gör den svårantändlig och självslocknande.

  Läs mer om våra smarta fasadsystem

Klimatkompensation


Vi har låtit företaget Tricorona göra en klimatberäkning på vår verksamhet. I beräkningen ingår klimatpåverkande aktiviteter såsom transporter till och från lagret i Linköping, energianvändningen i vår fabrik och kontorslokaler, avfall samt tjänsteresor.


2019 var våra utsläpp 1 922 ton CO2. Beslut om klimatkompensering kommer senare under 2020.
Klimatrapport från Tricorona 2019


2018 var våra utsläpp 2 398 ton CO2. Detta klimatkompenserades genom projektet Barangay, en unik vindkraftspark på norra Filippinerna. Fossila bränslen står för mer än 70% av energin i Filippinerna där även 12% av invånarna saknar tillgång till el. Projekt Barangay är en av de första förnybara energiprojekten i landet och syftar till att minska landets beroende av importerade miljöskadliga bränslen.

Läs mer om projekt Barangay
Klimatrapport från Tricorona 2018
Certifikat för klimatkompensation

 • barangay07_1200x800
  Projekt Barangay är en av de första förnybara energiprojekten på Filippinerna. Det syftar till att minska landets beroende av importerade miljöskadliga bränslen.
 • barangay06_1200x800
  Barangay ligger i Pagudpud på norra delen av ön Luzon. Användandet av förnybar energi från Barangay reducerar årligen CO2e-utsläppen med ca. 149 445 ton.

Hur bidrar din avdelning till hållbarhet på Sto?

daniel_1200x1800
Daniel Malmgren
Project Management & Sales Industry Manager

Vi erbjuder anpassade hållbara lösningar utifrån kundbehov och miljöbedömningar. Vi tillsätter resurser som arbetar bl.a. med projekt där vi ständigt förbättrar och effektiviserar våra logistik- och transportlösningar mot kund som i sin tur minimerar miljöpåverkan och samtidigt ökar kundnöjdheten.
henrik_1200x800_1
Henrik Nöjd
Transportplanerare

Vårt bidrag till omsorgsfullt byggande är att se till att rätt material hamnar på rätt plats i rätt tid.
lotta_1200x1800_1
Ann-Charlotte Lundbom-Wisén
HR-partner & utbildningsansvarig

Jag samarbetar med produktcheferna och teknisk support för att säkerställa utbildningsprogram med hög kvalitet så vi kan hjälpa våra kunder att hantera våra produkter rätt. Det leder i sin tur till omsorgsfullt byggande.
jocke_1200x800_1
Joachim Arwskog
Säljchef, region Norr

Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder de mest hållbara lösningarna. Allt från våra bioniska ytputser och färger som ger fasaden längre livslängd, till smarta fasadsystem som sänker energiförbrukningen. Detta för att säkerställa energieffektiva och vackra fasader som håller länge.
Mer
RIGHT OFFCANVAS AREA