Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Medlemskap och samarbeten

Genom medlemskap i organisationer, föreningar och standardiseringsgrupper kan vi påverka och driva olika frågor som rör branschen och dess utveckling. Vi arbetar aktivt för att, som materialleverantör, bidra till fortsatt framtagande av alltmer miljöanpassade produkter och appliceringsmetoder.

Medlemskap

Auktorisation för Fogfritt Golv

AFG, Auktorisation för Fogfritt Golv (sektion inom Sveff)

Utvecklingsprojekt med syfte att utveckla branschen för fogfria golv. Förutom medlemmar är vi ackrediterad utbildare och håller utbildning i steg 1 och 2 (Säkerhet och Materialkunskap).

Logo CBI

CBI Betonginstitutet

Industriforskningsinstitut som ägs av SP och Stiftelsen CBI, med syfte att skapa, tillämpa och sprida kunskap inom betong- och bergmaterialområdet. Vi är med i Intressentföreningen.

GBR

GBR, Golvbranschen

Branschorganisation för golventreprenadföretag, återförsäljare och leverantörer. Vi är med i Golvavjämningsgruppen GAGG som är ett frivilligt sammanslutet forum för leverantörer av golvavjämning som behandlar frågor rörande spackel- och avjämningsmassor.

Logo Rebet

Rebet

Nätverk för alla som arbetar med reparation och underhåll av betongkonstruktioner. Vi har revisorsuppdrag.

SAS, Svenska Akustiska Sällskapet

Svenska Akustiska Sällskapet (SAS) grundades 1945 och har till uppgift att verka för akustikens utveckling i samhället. Vi är stödmedlemmar till sällskapet.

Logo Svenska Betongföreningen

Svenska Betongföreningen

Förening bestående av personer, firmor, institutioner och verk, vilka vill främja teoretisk och praktisk betongteknik. Vi är korporativ medlem.

sbuf

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Byggbranschens gemensamma organisation för forskning och utveckling. Vi medverkar i projekt inom bl a stomskydd för fasader och kolfiberförstärkning av betongkonstruktioner.

Logo SIS

SIS, Swedish Standards Institute

Medlemsorganisation som arbetar tillsammans med företag, myndigheter, forskare och organisationer, både i Sverige, Europa och i världen, för att skapa standarder som ger enklare rutiner, billigare flöden och höjd kvalitet.


Vi deltar i arbetsgrupperna TK 192 Betongreparationer (Ansvarar för standardserien EN 1504) och TK 180 Murverk & Puts (Ansvarar för Eurokod 6 murverkskonstruktioner). Vi är även medfinansiär till den europeiska arbetsgruppen som arbetar med revidering av standarden EN 1504-10 Betongkonstruktioner - Produkter och system för skydd och reparation - Del 10: Utförande

Mur & Putsföretagen

Mur & Putsföretagen (tidigare SPEF)

Branschorganisation för murat och putsat byggande i Sverige. Vi är med i Putsning klass 1 och Teknikgruppen.

Logo SVEF

Sveff, Sveriges Färgfabrikanters Förening

Branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige. Vi är verksamma inom Industrigolvsektionen och Målerisektionen.