Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Köp- och leveransvillkor

1. Grundläggande avtalsförhållande
ABM 07 är det grundläggande avtalsförhållandet mellan köpande kund (köparen) och Sto Scandinavia AB (säljaren).

Kunden ansvarar genom egenkontroll att levererad vara är den som beställts och att kulören stämmer överens med beställningen. Vid beställning av material där det tidigare av oss levererats ett uppstruket eller putsat kulörprov som godkänts skall del av prov vara oss tillhanda innan kulörbrytning sker.

Eventuell reklamation skall göras skriftligen utan dröjsmål från kundens sida.

Eventuella kostnader för stillestånd, extra arbeten osv godtas inte. Kulören skall godkännas innan ställning och täckning monteras ned.

Om kulöravvikelsen är så liten att det först kan avgöras efter uppstrykning på fasad så godtas ingen reklamation om den behandlade ytan överstiger 100 m2. Fakturor för utfört arbete vid reklamation av struktur eller kulör godtas ej.

För eventuellt arbete rörande reklamation skall vår kund ha möjlighet att ange kostnaden för reklamationen, detta kommer sedan att vägas mot Wikells sektionsfakta (enhet och tid) med självkostnadspris som bas. Åtgärd vid reklamation ska skriftligen beställas av Sto med uppgjort pris för arbetet.

2. Åtgångstal
De angivna åtgångstalen är teoretiska. Underlaget förutsätts vara jämnt och utan stora avvikelser. Åtgångstalen för produkterna förutsätter ett omsorgsfullt utförande enligt våra arbetsanvisningar. De verkliga åtgångsmängderna kan variera från fall till fall. Åtgångstalen kan således inte betraktas som absoluta tal utan som riktvärden.

3. Giltighet
Offerter gäller i en månad from offertdatum enl ABM 07. I övrigt gäller vår vid leveranstillfället gällande prislista. Indexreglering efter accept sker enligt E 84 litt 2052 med offertens datum som basmånad.

4. Leveransvillkor
Vid köp från oss gäller, om inget annat avtalats, DAP (Delivered At Place), med av oss vald speditör till angiven adress inom Sverige. Leverans sker vardagar mellan kl. 07.00 – 16.00, om inget annat har avtalats, enligt bekräftat leveransdatum i ordererkännande. Information gällande eventuella hinder vid arbetsplats ska uppges av köparen som är av betydelse för säljaren och speditör för leverans.

4.1 DAP – Delivered at place
Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen tillhandahåller utrustning och ansvarar för att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. DAP kan användas för alla former av transporter. Säljaren står risken för godset under hela transporten och eventuell försäkring tecknas av säljaren.

4.2 Leveranspriser
Leveranspriser debiteras enligt gällande leveransprislista som återfinns på Sto Scandinavia AB hemsida www.sto.se under Leveransvillkor.

4.3 Pallar
Byggbranschens retursystem för byggpall tillämpas och priser för pallar regleras därigenom. Inga returer av pallar tas emot av Sto Scandinavia AB. Information om retursystemet finns på www.byggpall.se.

4.4 Tidlossning
Vid begärd tidslossning debiteras detta per leveranstillfälle enligt gällande leveransprislista.

4.5 Kranbil
Vid leverans med kranbil debiteras detta per leveranstillfälle enligt gällande leveransprislista. Information om leverans med kranbil lämnas vid ordertillfället av kund.

4.6 Fyllning av maskiner på arbetsplats
Vid fyllning av maskiner med kranbil debiteras detta enligt gällande leveransprislista. Information om fyllning av maskin med kranbil lämnas vid ordertillfället av kund.

4.7 Lossning av leverans
Vid leverans av varor är tid för lossning beräknad till ett genomsnitt om 20 minuter. Sto Scandinavia AB förbehåller sig rätten att debitera för tid utöver detta med 700 SEK per timme, som beräknas per påbörjad 15 minuter vid väntetid. Detta gäller vid väntetid som uppstår vid lossningstillfället eller väntetid som beror på omständigheter, vilka Sto Scandinavia AB eller speditör inte kan påverka.

4.8 Expressleveranser och budning
Leveranser som frångår ordinarie leverans från centrallager i Linköping är att betrakta som expressleveranser och budningar och debiteras enligt faktisk kostnad. Expressleveranser och budningar sker på begäran av kunden, vilket även inkluderar leveranser från StoCenter till angiven adress.

4.9 Returer
Returnerat gods ska vara oskadat och tydligt märkt med information för att behandla returen. Sto Scandinavia AB kan ombesörja administration och bokning av transport för retur. Returtransport sker på kundens ansvar och kostnad, där fraktkostnaden för returnerat gods debiteras enligt faktisk kostnad för transporten om Sto Scandinavia har bekostat detta.

Sto Scandinavia förbehåller sig rätten att neka återköp av returnerad vara om varan inte är i väsentligt oförändrat skick. Skadat gods, färgsatta produkter, material i storsäck samt kundspecifika beställningsvaror tas inte i retur. Vid retur av gods måste en följesedel eller faktura uppvisas av kund, daterad inom två månader bakåt från datum returen inkommer till Sto Scandinavia. Returnerat gods återköps till fakturerat pris med 30 % i returavdrag om inget annat har avtalats.

4.10 Lagring av varor
Sto Scandinavia AB förbehåller sig rätten att fakturera köparen det totala ordervärdet för kundspecifika beställningsvaror inom 20 kalenderdagar från av kunden meddelad leveranstidspunkt. Detta gäller även beställningsvaror som avropas under en längre tidsperiod, där rätten att fakturera infaller sig från (av köparen) meddelad första leveranstidpunkt.

Vid lagring av kundspecifika beställningsvaror, varor som är producerade eller beställda för avrop på kundens begäran, debiteras en lagringskostnad om 100 SEK per pall och påbörjad vecka. Detta gäller även vid beställningsvaror som lagerhållas åt köparen efter fakturering enligt ovan. Varorna faller då i köparens ägo, men Sto Scandinavia AB tillhandahåller lagringsplatsen. Datum för start av debitering meddelas av Sto Scandinavia AB och avslutas i överenskommelse med köparen eller vid sista leverans av varorna.

5. Tillägg för bruten förpackning
Vid beställningar i mängder mindre än hel förpackning tillkommer en kostnad för 300 SEK per bruten förpackning. Tillägget är inte beroende på hur stor andel av en förpackning som beställs.

6. Betalningsvillkor
30 dagar netto efter fakturadatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8% + gällande referensränta. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på alla priser. Beställaren ska vid anmodan lämna godtagbar säkerhet. För näringsidkare utgår vid sen betalning förseningsersättning om f.n. 450 kr enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m.

7. Färgkartor och färgtonstillägg
Färgtonstillägg tillkommer på infärgade produkter enligt gällande prislista. Dessa färgtoner är särskilt markerade i StoColor Systems färgkartor. Samtliga färgkartor är framställda genom tryckning. Mindre avvikelser från originalfärgen uppstår pga tryckteknik och materialskillnader. Vid tilläggsbeställning av färg, ange alltid den sista leveransens färgtonsnummer. Underlagets sugförmåga och struktur liksom ljusförhållande, omgivning och råvaror påverkar färgnyanserna.

8. REPA - Registret för producentansvar
Sto Scandinavia AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar. Metall och plastburkar ska lämnas till återvinning. För att få lämna burkar till återvinning krävs att de är s.k. dropptorra, penselrena eller spackelrena. Förpackningar som är märkta med dödskalle T+, T eller riskfras 50/53 kan inte lämnas för åter-vinning hos REPA utan måste tas om hand som farligt avfall.

För mer information om t.ex. närmaste mottagningspunkt, se http://www.repa.se

9. Force majeure
Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Det innebär att Sto Scandinavia AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.