Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Ekonomiska fördelar med impregnering

Impregnering minskar framtida underhållskostnader

Förebyggande underhåll som vattenavvisande impregnering minskar framtida underhållskostnader avsevärt. Mest ekonomiskt fördelaktigt är att impregnera när betongkonstruktionen är ny.

Tumregeln vid förebyggande underhåll är att kostnaden endast blir 10% jämfört med vad det skulle kosta att renovera. Skillnaden blir ännu större om kostnader för att komma åt konstruktionen, trafikavstängningar, ställning mm också tas med. Utöver detta ska eventuella samhällskostnader inkluderas, såsom ökade körsträckor, köbildningar och transportförseningar. Detta gör samhällsvinsten ännu större.

Vilket impregneringsmedel ska väljas ur ekonomisk synvinkel?

För att välja rätt material bör man ställa sig följande frågor:

  • Vad är det för typ av konstruktion? (anläggning eller husbyggnad)
  • Vilken tillgänglighet har man till konstruktionen? (bropelare eller trappa)
  • Hur lång livslängd vill man uppnå (10 alternativt 30 år)

Därefter kan man genom nuvärdesberäkning komma fram till vilken typ av impregneringsmedel som bör användas. Nedan ett räkneexempel, för mer information, kontakta våra säljare

Räkneexempel: Kostnad för impregnering över 30 års tid

kostnadsdiagram Visa bild i full storlek

Räkneexempel i diagram


En svåråtkomlig brokonstruktion ska impregneras. Vilka är de totala kostnaderna om konstruktionen behandlas med gel, creme eller vätska om man förutsätter att konstruktionen ska nyttjas de närmaste 30 åren?Diagrammet baseras på följande förutsättningar:

  • Trafikavstängning och skylift krävs. Kostnaden uppskattad till 3 kr/m².
  • Vi har en kapitalkostnad på ca 5%.
  • Inträngningsdjupen är baserade på utförda provningar hos SP enligt Vägverkets Bronorm 2004.
  • Livslängd för behandling med vätska eller creme bedöms vara 10 år. För gel mer än 30 år.
  • Priser enligt Sto Listprislista exklusive moms.

Diagrammet visar att det är ekonomiskt fördelaktigt att impregnera med gel jämfört med att använda creme eller vätska redan när kringkostnaderna för avstängningar, trafikanordningar etc är obetydliga (3 kr/m²). Vid ökade kringkostnader blir skillnaden till gelens förmån alltmer påtaglig.

Slutsats

Impregnering med gel är lönsammare än vätskeimpregnering om man ser till konstruktionens hela livslängd. Gelbehandling behöver bara göras en gång om man påför ca 500 g/m². Vätskebehandling måste göras två gånger när betongen är ny och därefter förnyas var tionde år. För creme halveras dock antal appliceringar över ytan jämfört med vätska för samma resultat.


Vid val av impregneringsmedel bör alltså beaktas vilken effekt som medlet har på betongen, samt hur länge effekten kvarstår. Att notera är att creme är en emulsion bestående av vatten, vilket kan minska effekten på redan tidigare impregnerade ytor.